Ngày 26 tháng 4 năm 2022, Chủ tịch UBND xã ChưHreng đã ký ban hành Quyết định về việc "Thành lập Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số xã ChưHreng".

Theo đó, Ban chỉ đạo về chuyển đổi số xã ChưHreng có chức năng nhiệm vụ:

1. Chức năng của Ban Chỉ đạo

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh trên địa bàn xã.

2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

2. 1. Nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã:

- Phương hướng, giải pháp trong thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn xã ChưHreng.

- Cho ý kiến về các nội dung đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2.2. Giúp Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã:

- Chỉ đạo các ban, ngành trực thuộc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh trên địa bàn xã ChưHreng.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đôn đốc việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn xã ChưHreng.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

2.4. Định kỳ đánh giá, báo cáo Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân xã và cấp có thẩm quyền về kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Ban chỉ đạo thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.