Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở.

Trao bằng công nhận của Chủ tịch UBND tỉnh: Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

UBND xã là cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở địa phương có nhiệm vụ:

+ Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, lập dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn, tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, quản lý và sử dụng hợp lý có hiệu quả về đất đai tài nguyên. 

+ Tổ chức và hướng dẫn thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức thực hiện việc xây dựng và tu sửa đường giao thông trong xã theo phân cấp quản lý. 

+ Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục ở địa phương, xây dựng các phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá thể dục thể thao, thực hiện chính sách chế độ đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và gia đình  có công với nước, tổ chức tuyên truyền giáo dục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển gọi công dân nhập ngũ theo kế hoạch thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc chăm lo công tác xoá đói giảm nghèo.

Xã Chư Hreng nm phía Đông Nam ca thành ph Kon Tum, cách trung tâm thành ph 8 km. Các đim dân cư ca xã vi 05 thôn, xây dng tương đối tp trung, mt s đim dân cư sng ri rác bám khu vc canh tác và trên trc tuyến Tnh l 671 ni lin các xã, phường trong khu vc, với tổng diện tích tự nhiên là  2.933,95 ha, trong đó: đất nông nghiệp: 2.440,44ha, (chiếm 83,2%), đất phi nông nghiệp: 490,7 ha (chiếm 16,72%), đất chưa sử dụng: 2,81 ha (chiếm 0,1 %).

(Đỉnh núi ChưHreng)

Xã Chư Hreng có 3 dạng địa hình chính, địa hình thấp dần từ Nam sang Bắc và từ Đông xuống Tây, nằm ở trong lưu vực sông Đăk Bla thuộc hệ thống sông Sê San, có độ cao tuyệt đối từ 535 - 1134 m. Nằm trong vùng đồi núi nên địa hình bị chia cắt mạnh và phần lớn diện tích đất đai có địa hình vàn cao và cao thuộc khu vực phía Nam có rừng sản xuất và đất chưa sử dụng.

+ Phần có địa hình vàn là loại địa hình bằng phẳng chủ yếu là khu vực giáp sông ĐăkBla, có độ cao từ 514 - 519m, là nơi tập trung các khu dân cư và các công trình phúc lợi, công cộng.

+ Địa hình đồi núi vàn cao nằm ở phía Đông Nam tiếp giáp với xã Đắk Rơ Wa và khu vực phía Tây Nam tiếp giáp với xã Hòa Bình. Đây là nơi tập trung trồng các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như: cao su ...

+ Địa hình cao nằm ở phía Nam và phía Đông là địa hình bị chia cắt mạnh bởi các khe suối, và những quả đồi bát úp là những dạng địa hình lượn sóng với nhiều thung lũng hẹp phần lớn là diện tích đất rừng và đất chưa sử dụng.

Nhìn chung Chư H’reng là xã có địa hình thoi rt thun li cho xây dng cơ bn và t chc dân cư.

Dân số trên địa bàn xã: 762 hộ, 3265 khẩu, trong đó: đồng bào DTTS 420 hộ chiếm 55% dân số, hộ người kinh: 342 hộ chiếm 45%.

         Thu nhập bình quân đầu người đạt 41.120.000 đồng/người/năm, tổng số hộ nghèo năm 2020 của xã là 43 hộ (chiếm 5,33%); trong đó có 38 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 8,58% (không có hộ đói).