1.Vị trí địa giới

1.1.Vị trí:  Xã Chư Hreng nm phía Đông Nam ca thành ph Kon Tum, cách trung tâm thành ph 8 km. Các đim dân cư ca xã vi 05 thôn, xây dng tương đối tp trung, mt s đim dân cư sng ri rác bám khu vc canh tác và trên trc tuyến Tnh l 671 ni lin các xã, phường trong khu vực.

1.2. Địa giới

- Phía Đông giáp xã Đăk Rơ Wa

- Phía Tây giáp phường Lê Lợi

- Phía Nam giáp xã Hòa Bình

- Phia Bắc giáp phường Thống Nhất

2. Diện tích tự nhiên: Xã Chư Hreng có tổng diện tích tự nhiên là 2.933,95 ha, trong đó: đất nông nghiệp: 2.440,44ha, (chiếm 83,2%), đất phi nông nghiệp: 490,7 ha (chiếm 16,72%), đất chưa sử dụng: 2,81 ha (chiếm 0,1 %). Có 3 dạng địa hình chính, địa hình thấp dần từ Nam sang Bắc và từ Đông xuống Tây, nằm ở trong lưu vực sông Đăk Bla thuộc hệ thống sông Sê San, có độ cao tuyệt đối từ 535 - 1134 m. Nằm trong vùng đồi núi nên địa hình bị chia cắt mạnh và phần lớn diện tích đất đai có địa hình vàn cao và cao thuộc khu vực phía Nam có rừng sản xuất và đất chưa sử dụng. 

3. Về Dân cư: Nhìn chung ChưHreng là xã có địa hình thoải rt thun li cho xây dng cơ bn và t chc dân cư. Dân số trên địa bàn xã: 762 hộ, 3265 khẩu, trong đó: đồng bào DTTS 443 hộ chiếm 61% dân số. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41.120.000 đồng/người/năm, tổng số hộ nghèo năm 2021 của xã là 43 hộ (chiếm 5,33%); trong đó có 38 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 8,58% (không có hộ đói).